Fakultätsleitung Psychotherapiewissenschaft

Fakultätsleitung, Dekanin
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl, Vizerektorin
jutta.fiegl@sfu.ac.at

Vizedekan Forschung 
Ass.-Prof. Dr. Martin Kuška, Ph.D.
martin.kuska@sfu.ac.at

Vizedekanin Lehre
Ass.-Prof. MMag. Dr. Andrea Jesser
andrea.jesser@sfu.ac.at

Vizedekanin für internationale Angelegenheiten
Ass.-Prof. Dr. Erzsébet Fanni Tóth, MA
erzsebet.toth@sfu.ac.at

Vizedekanin für Universitätspsychotherapie 
Ass.-Prof. Dr. Katharina Reboly
kathy.reboly@sfu-berlin.de

 

Dekanatsassistenz
Alojzija Terbuc
alojzija.terbuc@sfu.ac.at